• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
e-ticaret faaliyetlerinin takip edilmesi ve kayıt altına alınması bildirim yükümlülüğü

GİRİŞ

İlk defa çıkarılan 24.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-ticaret faaliyetlerinin takip edilmesi ve kayıt altına alınması çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına devamlı bilgi verme zorunluluğu getirilmesi bu defa 538 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu tebliğ ile devam etmektedir.

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; elektronik ticaret faaliyetlerinin takip ve kontrol edilmesi amacıyla aşağıda yer alan mükellef gruplarına bir takım bilgileri, sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamında, bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

  • Aracı hizmet sağlayıcılar,
  • Bankalar,
  • İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları,
  • Kargo ve Lojistik İşletmecileri 

538 SAYILI VUK GENEL TEBLİĞ NEYİ DÜZENLİYOR

Yukarıdaki tebliğ ile ilk defa E- Ticarette Maliye bakanlığı kendine tanınmış yetkiler çerçevesinde elektronik ortamda yapılan ticaretin, vergi kayıp ve kaçağının kontrolünü sağlamak amacıyla ilgili kişi ve kurumlara sürekli bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Taşınır ve taşınmazların alınıp satılmasının kontrolü amacıyla bunlara yer sağlayıcıların ve aracılık edenlerin işlemlerinin kontrol edilmesine yönelik olarak düzenlenmiştir.

SÜREKLİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLENLER VE BİLDİRİLECEK BİLGİLER

538 sıra numaralı VUK Genel tebliğ ile aynı kapsamda yani e-ticarette kayıp ve kaçağın önlenmesi amacıyla bu tebliğ kapsamında ise;

1- Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad /unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri, elektronik ortamda bu Tebliğin 5 inci maddesinde açıklanan yöntemle Başkanlık sistemlerine bildirmek zorundadır.

2- Birinci fıkrada sayılanların, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir.

3- Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında Başkanlığa bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorundadırlar. Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur.

4- Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar kendilerine üçüncü fıkra kapsamında bildirimde bulunmayan ilan verenlere ilişkin bilgileri bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen yöntemle Başkanlığa bildirecektir.

BİLDİRİMLER NEREYE VERİLECEK

Belirlenen gerçek kişi ve tüzel kişiler Maliye bakanlığının kurup, E-ticareti takip ettiği, bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin, veri format ve standardı Başkanlık tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden Başkanlığa bildirilecektir.

İLK BİLDİRİM NE ZAMAN YAPILACAK

İlk bildirim yapma tarihi geçici maddede belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1/8/2022 tarihine (31/7/2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Başkanlığa yapmak zorundadır.

Geçici maddenin 2’inci fıkrasında Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yayında olan ilanlar ile bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31/5/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31/5/2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31/8/2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

BİLGİ VERME KOŞULLARINA UYULMAMASI HALİNDE CEZA;

BTRANS sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri Vergi Usul Kanununun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde (5 yıl) elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.  Ayrıca, BTRANS sistemine iletmiş oldukları bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, istenilen bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak göndermek zorundadırlar.

Söz konusu zorunluluklara uymayanlar hakkında işledikleri fiillere göre, Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar tatbik edilecektir. Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355. maddesi uyarınca; “aynı Kanun’un 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dâhil); birinci sınıf tüccarlar hakkında 2022 yılı için 3.400,00 TL özel usulsüzlük cezası kesileceği”(5) hüküm altına alınmıştır.

  
457 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın