• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE SPORCULARDAN KESİLEREK ÖDENEN VERGİNİN SPOR KULÜPLERİ VE SPOR A.Ş. İADESİ

SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE SPORCULARDAN KESİLEREK ÖDENEN VERGİNİN SPOR KULÜPLERİ VE SPOR A.Ş. İADESİ

02.08.2023

İmdat TÜRKAY/Mükellef Hizmetleri Grup Başkanı

 

Özet: Gelir Vergisi Kanununa göre sporculara ödenen ücret ve ücret kapsamındaki ödemelerin vergilendirilmesinde normal hizmet erbaplarına yapılan ödemelerin vergilendirilmesine göre bazı avantajlar sağlanmıştır. Sporculara yapılan ödemeler üzerinden sabit oranlı gelir vergisi tevkifatı yapılırken, normal çalışanlara ödenen ücretler üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatı ise artan oranlı vergi tarifesine göre yapılmaktadır. Sporculara sağlanan vergisel avantajların bir benzeri de spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine sağlanmış olup sporculardan yaptıkları vergi tevkifatını zamanında vergi dairesine beyan edip ödemeleri halinde, ödedikleri tutar kendilerine belirlenen alanlarda kullanılmak üzere iade edilecektir. Ülkemizde amatör sporun ve altyapı spor eğitim tesislerinin desteklenmesi amacıyla bu düzenleme yapılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Sporculara ödenen ücretler, amatör spor, spor kulüpleri ve spor A.Ş, sabit oranlı tevkifat, ödenen verginin iadesi, e-spor oyuncularının vergilendirilmesi.

GİRİŞ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret kapsamında değerlendirilmekte olup spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretler, GVK’nın 94 üncü maddesine göre artan oranlı vergi tarifesine göre değil, geçici 72 nci maddesi uyarınca sabit oranlı tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir.

Mevcut durumda, 31/12/2023 tarihine kadar, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretler üzerinden lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için %20, en üst altı ligdekiler için %10, diğer liglerdekiler için %5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden ise %5 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.

 

1/11/2019 tarihinden sonra sözleşme yapılarak geçerlilik kazanan veya bu tarihinden sonra yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm sporcular tarafından 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri toplamının, vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2023 yılı için 1.900.000 TL) aşması halinde, bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak, 1/11/2019 tarihinden önce sözleşme yapılarak geçerlilik kazanan sözleşmeler sona erinceye kadar, bu sözleşmeler kapsamında elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, yapılan tevkifat nihai vergi olacaktır.

 

22/07/2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporcu ücretlerinden tevkif edilerek süresinde beyan edilip ödenen gelir vergisinin, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 12 nci maddesi kapsamında iadesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin yayımlanması ile 31/12/2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Çalışmamız iki bölümden oluşmakta olup birinci bölümde sporculara ödenen ücret ödemelerinin tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve ücret gelirini elde eden sporcuların bu gelirleri için yıllık beyanda bulunup bulunmayacağı incelenmiş; ikinci bölümde ise sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla kesilen ve vergi dairesine beyan edilerek ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine ne şekilde iade edileceği incelenmiştir.

 

1. SPORCULARA ÖDENEN ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

1.1. Sporculara Ücret Ödemesinde Bulunan İşveren Konumundaki Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri

Gelir Vergisi Kanununun 62’nci maddesinde işverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Yani işveren, hizmet erbabını işe alan, onları emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. GVK’nın 61'inci maddesinde yazılı ödemeleri yapanlar da GVK’da yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından işveren hükmündedir. Bu nedenle gelir vergisi uygulamasında aşağıda sayılan ödemeleri yapanlar da işveren sayılmaktadır;

·    GVK’nın 23’üncü maddesinin (11) numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları,

·   Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler,

·   Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

·   Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

·   Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,

·   Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler,

·   Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar.

 

Kanun hükmüne göre, sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, ücret kapsamında olup bu ödemeleri ve menfaatleri sağlayanlar ise işveren kabul edilmektedir.

 

1.2. Sporculara Transfer Ücreti ve Başka Adlar Adında Yapılan Ödemeler ve Sağlanan Menfaatler

 

Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. İşverenler tarafından hizmet erbabına ödenen ücretin; ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. Aynı maddede sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatlerin de ücret kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak, sporcuların tevkif suretiyle vergilendirilmesi sabit oranlı tevkifat uygulanmak suretiyle yapılmaktadır. Sporculara yapılan ücret ödemeleri aylık maaş, prim, ikramiye, transfer ücreti, şeklinde olabileceği gibi bedelsiz olarak taşıt, konut vb. menfaat şeklinde de olabilmektedir.

Sporculara gerek bağlı oldukları kulüpten ayrılarak başka bir kulübe geçmesi, gerekse kendi kulübü ile olan sözleşmesini uzatması karşılığında transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler (sporcular adına ev alınması veya kiralanması, çocuklarının eğitim masraflarının ödenmesi, araba verilmesi veya seyahat biletlerinin karşılanması gibi) ücret olarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde; aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve taşınmaz veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilmektedir. Sporcuların elde ettiği gelirlerin mevcut duruma göre vergilendirilmesi, ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin genel esaslardan farklılık arz etmektedir. Genel olarak çalışanlara ödenen ücretler GVK’nın 94 üncü maddesine göre artan oranlı vergi tarifesine göre tevkif suretiyle vergilendirilirken, sporculara yapılan ödemeler ise GVK’nın geçici 72 nci maddesine göre sabit oranlar üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmektedir.

 

Öte tandan konu hakkında 24.06.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 267 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Ücretlerin nakit dışındaki ödeme araçları vasıtasıyla yapılması” başlıklı bölümünde yapılan açıklamalara göre; sporcu ücretleri, nakit olarak ödenebildiği gibi ayın olarak da ödenebilmektedir. Sporcu ücretlerine ilişkin ödemelerin nakit dışında örneğin gayrimenkul veya taşıt ve benzeri ayın şekilde yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 63’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca ücretin safi tutarı;

·   Verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre,

·   Konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler ise, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre,

tespit edilmek suretiyle değerlenecek ve bu ödeme tutarları toplamı üzerinden GVK’nın geçici 72 nci maddesine göre gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

 

1.3. Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerde Sabit Oranlı Tevkifat Uygulaması

İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup; sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve taşınmaz veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler de ücret kapsamında vergilendirilmektedir. Sporculara yapılan ücret ve ücret kapsamındaki ödemelerde diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesinden biraz farklılık göstermektedir.

 

Sporcuların vergilendirilmesinde, artan oranlı gelir vergisi tarifesi yerine yapılan özel düzenleme gereğince sabit oranlı bir vergi tevkifatı söz konusudur. Yani çalışanlara ödenen ücretlere uygulanan artan oranlı bir vergi tarifesi uygulanması söz konusu değildir. Sırf bu yüzden olsa gerek kamuoyunda sporculara yapılan ücret ödemeleri istisna gibi algılanmaktadır.

 

7194 sayılı Kanunla, 193 sayılı GVK’nın sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarını ve vergilendirilmesini belirleyen geçici 72’nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan %15 oranı %20 olarak belirlenmiştir. Konu hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 27/5/2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Maddede yapılan değişiklik sonrası, lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerdeki sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan tevkifat oranı %20 olarak belirlenmiş, diğer sporculara yapılan ödemelere ilişkin tevkifat oranlarında bir değişikliğe gidilmemiştir. Buna göre 1/1/2020 tarihinden itibaren sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden;

a)    Lig usulüne tabi spor dallarında;

1)   En üst ligdekiler için %20,

2)   En üst altı ligdekiler için %10,

3)   Diğer liglerdekiler için %5,

b)   Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden %5,

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. GVK’nın geçici 72’nci maddesi kapsamında yapılan tevkifatın yanı sıra ayrıca aynı Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında tevkifat yapılmayacaktır.

1/11/2019 tarihinden sonra sözleşme düzenlenerek geçerlilik kazanan veya 1/11/2019 tarihinden önce imzalanmakla birlikte bu tarihten sonra (süre uzatımı veya ücreti etkileyen değişiklikler gibi nedenlerle) yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar bu sözleşmelere istinaden yapılan ücret ödemelerinden %15 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir. 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan örnekler şöyledir.

Örnek 1: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (A) Spor Kulübünde görev yapan futbolcu Bay (B)’nin 1/7/2018 tarihinde imzaladığı 3 yıllık, futbolcu Bay (C)’nin ise 10/1/2020 tarihinde imzaladığı 5 yıllık sporcu sözleşmesi bulunmaktadır. (A) Spor Kulübü tarafından Bay (B)’ye sözleşme süresinin sonuna kadar yapılan ücret ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak, Bay (C)’ye yapılan ücret ödemeleri üzerinden ise sözleşmenin 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilmesi nedeniyle %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Örnek 2: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (D) Spor Kulübünde görev yapan basketbolcu Bay (E)’nin, 1/7/2019 tarihinde 5 yıllık sözleşmesi bulunmakta olup, Bay (E)’nin sözleşmesi 1/7/2022 tarihinde ücret değişikliği nedeniyle yenilenmiştir. (D) Spor Kulübü tarafından Bay (E)’ye 1/7/2019-30/6/2022 tarihleri arasında yapılan ücret ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak, 1/11/2019 tarihinden sonra yapılan sözleşme değişikliği nedeniyle 1/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerinden ise %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

 

1.4. Sporcuların Elde Ettiği Ücret Gelirinin Yıllık Beyan Durumu

İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak; aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve taşınmaz veya taşıt verilmesi, konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler de ücret kapsamında vergilendirilmektedir.

7194 sayılı Kanunla 193 sayılı GVK’nın geçici 72’nci maddesinin ikinci fıkrası, “Bu ödemeler üzerinden 94’üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Konu hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 27/5/2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Buna göre, GVK’nın geçici 72 nci maddesi uyarınca sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir. 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, sporculara ilgili ayda yapılan ücret ödemeleri toplamına GVK’nın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücret istisnanın bir kez uygulanması mümkün bulunmaktadır. Sporcuların başka bir işverenden de ücret geliri elde etmeleri halinde istisnanın sadece en yüksek ücret gelirine uygulanması gerekmektedir.

 

1/11/2019 tarihinden sonra akdedilerek geçerlilik kazanan veya bu tarihinden sonra yenilenen sporcu sözleşmelerine istinaden, tüm sporcular tarafından 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri toplamının, GVK’nın 103 üncü maddesinde yazılı vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL, 2023 yılı için 1.900.000 TL) aşması halinde, bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Ancak, 1/11/2019 tarihinden önce akdedilerek geçerlilik kazanan ve yine bu tarihten sonra süre uzatımı veya ücreti etkileyen bir değişiklik yapılmayan sözleşmeler sona erinceye kadar, bu sözleşmeler kapsamında elde edilen ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Sporcu sözleşmesi olmadan çalışan sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri toplamının GVK’nın 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2023 yılı için 1.900.000 TL) aşması halinde, bu gelirler her hâlükârda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri nedeniyle beyanname verilmemesi durumunda, tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacaktır. Yıllık beyanname verilmesi durumunda ise GVK’nın geçici 72’nci maddesi uyarınca kesilen vergilerin, vergi dairesine yatırılmış olması şartıyla hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmesi mümkün olacaktır. 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan örneklerin revize edilmiş halleri şöyledir.

Örnek 1: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (F) Spor Kulübünde görev yapan futbolcu Bay (G)’nin 10/9/2019 tarihinde imzaladığı 5 yıllık, futbolcu Bay (H)’nin ise 15/1/2022 tarihinde imzaladığı 5 yıllık sporcu sözleşmesi bulunmaktadır. (F) Spor Kulübü her iki futbolcusuna da 2022 takvim yılında 10.000.000 TL ücret ve benzeri ödemeler yapmış ve bu ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun geçici 72’nci maddesi uyarınca tevkif ettiği gelir vergilerini de vergi dairesine yatırmıştır.

(F) Spor Kulübü tarafından Bay (G)’ye yapılan ücret ödemeleri üzerinden sözleşmenin 1/11/2019 tarihinden önce akdedilmesi nedeniyle %15 oranında tevkifat yapılacak ve gelir vergisi tevkifatı nihai vergi olacaktır. Bay (G)’nin ücret gelirleri toplamı 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşmakla birlikte bu gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

(F) Spor Kulübü tarafından Bay (H)’ye yapılan ücret ödemeleri üzerinden ise sözleşmenin 1/11/2019 tarihinden sonra akdedilmesi nedeniyle; %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve ücret gelirleri toplamının 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması nedeniyle, bu gelirler yıllık beyannameyle de beyan edilecektir. Yıl içinde kesilen vergiler, vergi dairesine yatırılmış olduğundan, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

Örnek 2: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyet gösteren (I) Spor Kulübünde görev yapan voleybolcu Bayan (İ)’nin, 1/7/2018 tarihinde akdedilerek geçerlilik kazanan 4 yıllık sözleşmesi bulunmakta olup, Bayan (İ)’nin sözleşmesi 1/7/2022 tarihinde ücret ve süre uzatımı değişikliği nedeniyle yenilenmiştir. Bayan (İ)’ye 1/7/2022 tarihinden itibaren 10.000.000 TL ücret ve benzeri ödeme yapılmış ve bu ödemeler üzerinden %20 oranında 2.000.000 TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. (I) Spor Kulübü, çalışanlarının ücret gelirleri üzerinden tevkif ettiği vergilerin yarısını vergi dairesine yatırmış, kalanını yatırmamıştır.

(I) Spor Kulübü tarafından Bayan (İ)’ye 1/7/2018-30/6/2022 tarihleri arasında yapılan ücret ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve yapılan gelir vergisi tevkifatları nihai vergi olacaktır. Bu gelirler için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecektir. (I) Spor Kulübü tarafından Bayan (İ)’ye 1/11/2022 tarihinden sonra yapılan sözleşme değişikliği nedeniyle 1/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerinden ise %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve ücret gelirleri toplamının 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşması nedeniyle, bu gelirler yıllık beyannameyle de beyan edilecektir. Yıl içinde kesilen vergilerin yarısı vergi dairesine yatırılmış olduğundan, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden de Bayan (İ)’ye yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin yarısı (1.000.000 TL) mahsup edilebilecektir.

 

1.5. E-Spor Kulübüne Kayıtlı E-Spor Oyuncularına Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

Bir spor kulübü derneği iktisadi işletmesi tarafından e-spor kulübüne kayıtlı e-spor oyuncularına yapılan ödemelerin vergilendirilmesi konusunda Gelir İdaresince verilen bir özelge üzerinden konuyu açıklamakta fayda vardır. E-spor kulübüne kayıtlı e-spor oyuncularına yapılan ödemelerin vergilendirilmesine ilişkin olarak, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 25.07.2019 tarihli ve 603722 sayılı özelge şöyledir (https://www.gib.gov.tr/node/139267).

Özelge talep formunda, bir derneğin iktisadi işletmesinin spor faaliyeti ile iştigal ettiği, son yıllarda elektronik teknolojinin gelişmesi ile beraber spor müsabakalarının da elektronik ortamda oynanabilir hale geldiği, spor kulüplerinin kendi elektronik spor takımlarını kurduğu ve bu takımların lisanslı turnuvalara katılmaya başladığı, e-spor takımında yer alan oyuncuların başvuruları üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından e-sporcu lisansı verildiği, verilen lisanslarda spor dalı olarak "Dijital Oyunlar", bağlı olunan Federasyonun ise Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu olduğu, derneğin de kurmuş olduğu e-spor takımının sanal ligde mücadele ettiği belirtilerek, dernek tarafından kurulan e-spor kulübüne kayıtlı e-spor oyuncularına yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi hususunda görüş talep edilmesi üzerine verilen görüş şöyle olmuştur.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez" hükmüne yer verilmiş olup, aynı maddenin 6 ncı bendinde de sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatlerin ücret ödemesi sayıldığı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar" denildikten sonra, aynı maddenin birinci bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi kesileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun geçici 72 nci maddesinde ise 31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

a) Lig usulüne tabi spor dallarında; en üst ligdekiler için % 15, en üst altı ligdekiler için % 10, diğer liglerdekiler için % 5,

b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.

Bu ödemeler üzerinden 94'üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Diğer taraftan, elektronik spor (e-spor); bilgisayar, konsol ve mobil platformlar üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı bireysel ve takım olarak oynanan, rekabetçi çok oyunculu, dijital oyunların çeşitli modlarıyla oynanan bir alan olarak tanımlanmaktadır. Kısaca e-spor, bilgisayar, konsol ve mobil platformlar vasıtasıyla oynanan, çok oyunculu dijital oyunlara verilen genel addır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, dernek tarafından kurulan e-spor kulübüne kayıtlı olan e-spor oyuncularına yapılan ücret ödemelerinin, Gelir Vergisi Kanununun geçici 72 nci maddesi kapsamında sporculara yapılan ücret ödemesi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, aynı Kanunun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Buna göre, Gelir İdaresi e-sporcuları vergilendirme açısından sporcu değil oyuncu olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede spor kulübüne kayıtlı e-spor oyucularına yapılan ödemeleri ücret olarak kabul etmektedir. E-Spor oyuncusu eğer bir takım için oynuyorsa ücret olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Takım dışında bireysel oynuyorsa serbest meslek erbabı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Özetle, e-spor kulübüne kayıtlı olan e-spor oyuncularına yapılan ücret ödemelerinin, GVK’nın geçici 72 nci maddesi kapsamında sporculara yapılan ücret ödemesi  olarak değil, GVK’nın 94 üncü maddesine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

 

2. SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA KESİLEN GELİR VERGİSİNİN SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNE İADESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” 22.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 3289 sayılı Kanunun 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Kanunla değişik ek 12 nci maddesinin 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen gelir vergilerinin iadesi de bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacağından, bu Yönetmelik 1/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Yönetmeliğin amacı; spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporcu ücretlerinden tevkif edilerek ödenen gelir vergisinin, iadesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve vadesinde ödenen gelir vergisinin ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi, özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması, denetlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsamaktadır.

 

Bu Yönetmelikte yer alan amatör spor faaliyetleri; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig ve profesyonel olarak belirlenecek diğer futbol ligleri dışındaki futbol ligleri kapsamında bulunan futbol faaliyetleri ile diğer spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki spor dallarına ilişkin spor faaliyetlerini ifade etmektedir. Profesyonel spor faaliyetleri ise; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig, üçüncü lig ve profesyonel olarak belirlenecek diğer futbol ligleri kapsamındaki futbol faaliyetleri ile diğer spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube kapsamındaki spor faaliyetlerini ifade etmektedir.

 

Çalıştırıcı personel kapsamına; teknik direktör, antrenör ve sportif direktör gibi takımın teknik sorumluları ve yardımcılarını; diğer spor elemanları kapsamına ise fizyoterapist, kondisyoner, spor hekimi, spor analizcisi, diyetisyen, spor psikoloğu, spor masörü-masözü, menajer, sporculara sportif açıdan destek olan diğer personel ile engelli spor branşlarındaki refakatçiler girmektedir. Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan ve vergi dairesine ödenen gelir vergisinin iadesinin yapılacağı özel hesap; ilgili işveren tarafından sporcu ücretlerinden tevkif edilerek ödenen gelir vergisinin iadesi için Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalar nezdinde açılan hesapları ifade etmektedir.

 

Spor anonim şirketi; bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilini yaptıran anonim şirketlerini; spor kulübü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini ifade etmektedir.

 

Spor faaliyeti; Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını ifade etmektedir. Spor federasyonu ise spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip federasyonları ifade etmektedir.

 

2.1. İade Uygulamasından Faydalanacaklar ve İade Kapsamındaki Gelir Vergisi Tevkifatı

 

Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faydalanabilmektedir. İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, GVK’nın geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacaktır.

 

İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup sporculara bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, GVK’nın 61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilmektedir. GVK’nın geçici 72 nci maddesine göre tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler, iade uygulamasının kapsamında değildir.

 

2.2. Özel Hesaba Aktarılan Tutarların Kullanım Alanları

 

Özel hesap gelirlerinin toplanmasını teminen spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Türkiye’de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir veya birden fazla hesap açılması gerekmektedir. Vergi dairelerince bu hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını teşkil etmektedir. İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar yalnızca;

a) Amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler,

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcular, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, spor federasyonu vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

c) Amatör spor faaliyetlerinin gelişimi ile sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar,

için kullanılabilir.

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbol spor dalında düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü ligin altyapı takımlarına ilişkin faaliyetler, amatör spor faaliyetleri kapsamında değerlendirilir.

 

Amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak 193 sayılı GVK’nın 103 üncü maddesinde yazılı vergi tarifesinin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz. 2023 yılı için geçerli vergi tarifesinde üçüncü gelir diliminde ücret için geçerli gelir dilimi 550.000 TL'dir. Bu durumda; her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak ödenebilecek tutar (550.000X3=) 1.650.000 TL’yi aşamayacaktır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine iade edilerek özel hesaba alınan ve harcanamayan tutarlardan spor kulübü ve bu spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, kendi aralarında aynı amaçla harcanmak üzere aktarım yapabilecektir. Bu maddede belirtilen harcamalar kapsamında olmak kaydıyla spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerince iade alınmadan önce yapılan harcamalar daha sonra özel hesaba aktarılan tutarlardan karşılanabilecektir.

 

2.3. Vergi Dairesi Tarafından Yapılacak İade İçin Kesilen Verginin Süresinde Beyan ve Ödenmesi Gerekmektedir

 

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu spor kulübü ve spor anonim şirketlerine iade edilebilmesi için bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunludur. Sporcu ücretleri üzerinden tevkif edilen ve beyan edilmesi gereken vergilere ilişkin kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi iade edilmeyecektir. Sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen vergilere ilişkin olarak anılan Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1’deki Bildirimin elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin eki olarak gönderilmesi zorunludur.

 

İlgili işveren tarafından sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilmek suretiyle ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde düzeltme fişi ile iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılır. Vergi dairelerince yapılacak iadelerde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaz. Yani vergi daireleri, 6183 sayılı Kanunun “Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar” başlıklı 23 üncü maddesinde yer alan; yapacakları iadelerde tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden amme alacakları, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunur hükmünü uygulamayacaklardır. Ayrıca, özel hesapta yer alan tutarlar, Yönetmelikte belirtilen amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç rehnedilemez ve haczedilemez.

 

2.4. Özel Hesaptan Amaç Dışı Kullanılan Vergi İadelerinin Cezalı Olarak Geri Alınması

 

Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınmaz. Özel hesaba aktarılan tutarların; nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü veya spor anonim şirketinin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkan sağlanacak şekilde tutulur.

 

Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen komisyon veya komisyonlar tarafından yılda en az bir kez denetlenir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesi esastır. Denetim raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilir. Denetimlerde, özel hesapta toplanan kaynağın belirlenen esaslar çerçevesinde ve 3289 sayılı Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ve ilgili spor kulübü ve spor anonim şirketi tarafından kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığı hususları ayrıntılı olarak değerlendirilerek denetim raporunda belirtilir.

 

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına, 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır. Bilindiği üzere vergi ziyaı; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

 

2.5. Tevkif Edilen Gelir Vergisinin İade Başlangıç Süresi

 

3289 sayılı Kanunun 7440 sayılı Kanunla değişik ek 12 nci maddesi 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen gelir vergilerinin iadesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Bu kapsamda, Nisan/2023 ayında sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilerek Mayıs/2023 ayında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilen ve vadesinde ödenen tevkifat tutarları, tahsil edildiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde iadesi yapılmak suretiyle, mükelleflerce bildirilen özel hesaba veya hesaplara aktarılacaktır.

 

1/1/2023 ila 31/3/2023 tarihleri arasında sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen gelir vergisinin iadesi ise 3289 sayılı Kanunun 7440 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 12 nci maddesi ve 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. Yeni Yönetmelik, 1/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı birlikte yürütecektir. 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kurulan ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki spor anonim şirketi tescil süreci devam edenler de bu Yönetmelik kapsamında sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından yararlanabileceklerdir.

 

SONUÇ

 

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik 22.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan Yönetmelik ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve vadesinde ödenen gelir vergisinin ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesinin esasları belirlenmiştir.

 

Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla kesilen ve vergi dairesine ödenen gelir vergisinin spor kulüpleri ve spor anonim şirketlere iadesi uygulamasının esas amacı; amatör spor faaliyetlerinin gelişimi ile sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamaların finansmanına katkı sağlamaktır.

 

Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faydalanabilecektir. İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacaktır. İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar yalnızca;

  • Amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler,
  • Kapsam dahilindeki sporcular, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, spor federasyonu vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,
  • Amatör spor faaliyetlerinin gelişimi ile sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar,

için kullanılabilecektir.

 

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir stopaj vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına, Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek ve gecikme faizi hesaplanarak gerekli tarhiyat yapılacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı, bu Yönetmelik kapsamında iade edilecek tutarı %50’sine kadar azaltmaya veya kanuni seviyesine getirmeye yetkili bulunmaktadır. Yapılan düzenlemeyle, ülkemizde amatör sporun ve altyapı spor eğitim tesislerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

  
106 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın